I december 2022 monterade jag upp solceller på mitt tak. Jag fick anläggningen inkopplade den 23 december. Jag kan nu summera produktion och intäkter för 2023.  

Min solcellsanläggning består av 20 stycken 490 wattspaneler och 11 stycken 400 wattspaneler. Maximal kapacitet är 14,2 kWp. Panelernas riktning är sydväst och taket skuggas av träd på kvällen på sommaren. Höst och vår skuggas även panelerna till del av diverse träd och hus. Försäljaren bedömde årsproduktion för anläggningen till 11 500 kWh. Årsresultatet blev 11 508 kWh. Helt OK bedömning… Fördelningen av dessa kWh mellan första och andra halvåret var ojämn. Under det första halvåret levererade solcellerna 6 765 kWh, under det andra 4 743 kWh; 59 procent levererades under det första halvåret. Första halvåret genererade 63 procent av intäkterna.  

Min totala förtjänst under blev 15 027 kronor. Dessa fördelas på:

Bedömd återbetalningstid för anläggningen utifrån årets intäkt är 12 år. Hade intäkten för andra halvåret varit densamma som för det första skulle prognosen för återbetalning varit 9 år.

Man ska dock inte lägga alltförstor vikt vid ett enstaka år vid bedömning av återbetalningstiden för anläggningen. Det kommer med all säkerhet både bättre och sämre år framöver vad gäller produktionen och elpriserna kommer troligen att successivt öka på grund av inflationen. Utöver inflationen är det även troligt att elpriserna kommer att öka på grund av att elproduktionen i samhället inte kommer att öka i samma takt som elförbrukning under de närmaste åren.

En bedömning av om det är en bra investering att satsa på solceller är i mångt och mycket en subjektiv bedömning. Investeringen måste jämföra med vad man annars skulle ha gjort med kapitalet man investerat. Man kan exempelvis göra en jämförelse med vad man skulle fått för avkastning från bankränta. Man kan även jämföra med det subjektiva värdet i välbefinnande och lycka man kan få genom att konsumera kapitalet direkt, exempelvis genom att resa eller köpa en ny bil.

Med solceller så får jag en betydligt bättre avkastning än om jag skulle ha pengarna på banken. Jag har dock bundit upp mitt kapital och kan troligen aldrig få tillbaka det fullt ut (vilket man dock inte heller får på sitt banksparande). Har jag mitt kapital på banken så kan jag dock omvandla det till konsumtion när jag vill. Men genom att jag får en betydligt bättre avkastning genom solcellerna kan man säga att denna investering blir ett mellanting mellan att binda kapitalet och att kunna konsumera det. Genom att ha solceller så producerar jag även nytta som annars inte skulle ha blivit producerad. Detta skapar en positiv dimension till min investering för mig.