Blog Image

Mina reflektioner om samhälle, kultur och livsfrågor

med mitt konstruktivistiska och postmodernistiska perspektiv

Du får gärna kommentera mina texter. Kommentarerna blir dock inte  publika.

I am now translating some of my old posts into English in my ongoing project to improve my ability to write in English.

Gängskjutningar

Om brott och kriminalpolitik Posted on 01 Oct, 2019 21:43

Mycket av fokus om brott idag handlar om det ökade antalet gängrelaterade skjutningar, ofta som en upplevd följd av att tillgången till illegala vapen i samhället ökar. Hur det egentligen står till med tillgången av illegala vapen vet vi dock relativt lite om och denna fråga kanske egentligen inte är så intressant som förklaring till det ökande antalet skjutningar.

Det ökande antalet skjutningar kan förklaras på i huvudsak två sätt. Antingen finns det många personer som kan tänka sig att mörda om de bara får tag i ”rätt” vapen. Denna grupp har nu fått tillgång till sådana vapen genom att antalet illegala skjutvapen i samhället ökat och utövar nu det våld de tidigare inte hade möjlighet att utöva. Det andra alternativet är att det har skett en ökning av antalet personer som kan tänka sig att använda dödligt våld. Förklaringar till detta kan dels vara att antalet personer som kommer från krigsdrabbade länder ökat och att det bland dessa finns personer som deltagit i krigshandlingar och som genom detta redan inlett en våldskarriär, och dels att en generation av ungdomar som vuxit upp med föräldrar som upplevt eller deltagit i krig nu blivit äldre. Dessa oftast traumatiserade föräldrar kan ha haft svårt att ge sina barn en harmonisk och trygg uppväxt utan snarare i stället en uppväxt präglad av kaos och våld.

Det som logiskt talar för den sistnämnda förklaringen är att även om skjutningarna ökat så handlar det fortfarande om exceptionella händelser och i miljöerna där skjutningarna begås kan vi utgå ifrån att det alltid funnits tillräckligt med vapen för att utföra den mängd skjutningar som idag förekommer. Det verkar mer troligt att det istället handlar om att det idag finns fler som är villiga att använda vapnen till att döda med.

Att bara fokusera på kriminella miljöer, gäng och skjutvapen riskerar här att bli en förenkling och man skulle till och med kunna misstänka att detta fokus är ett sätt för polisen och politikerna att visa handlingskraft utan att behöva ta itu med de verkliga och mycket komplexa problem som ligger bakom denna typ av brottslighet.Skjutningar och mord i nära relationer

Om brott och kriminalpolitik Posted on 30 Sep, 2019 23:50

Under den sista tiden har ett stort fokus, både medialt, politiskt och polisiärt, riktats mot så kallade gängskjutningar och den grova gängbrottsligheten. Denna brottslighet har resulterat i ett antal mord, några med offer som varit totalt oskyldiga men för det mesta med offer involverade i brottslig verksamhet och med troliga motiv som hämnd eller vedergällning. De flesta av morden klaras inte upp och kunskapen omkring dem är begränsad. Polisen lägger oerhört mycket resurser på dessa brott och politikerna engagerar sig genom att hålla partiöverskridande samtal om problemet och tillsammans har politikerna lagt fram ett antal förslag på åtgärder som man hoppas ska leda mot att denna typ av brottslighet ska minska. I media får dessa skjutningar ett stort utrymme, även om uppmärksamheten verkar minska något då dessa skjutningar mer och mer blivit ett allt mer normaliserat tillstånd. Jag tycker nu inte att det är konstigt att dessa skjutningar väcker uppmärksamhet och att polisen lägger stora resurser på att lösa dessa brott, även om deras resultat är magert.

Det som jag dock tycker är intressant och olustigt är att inte morden i nära relationer väcker samma engagemang. Här är det i huvudsak en kvällstidning som kartlägger problemet och driver frågan och  kunnat visa att det i genomsnitt mördas 15 kvinnor per år av sin man, pojkvän eller före detta man eller pojkvän. I många av dessa fall har polisen, sociala myndigheter och/eller psykiatrin vetat om att kvinnan svävat i livsfara och till och med vetat om vem den hotande personen är. Omkring dessa mord blir det sällan braskande rubriker och politikerna håller inga partiöverskridande samtal för att ta fram lösningar. Här behövs inga nya åtgärder för att ta fast gärningsmännen, de åker nästan alltid fast. De finns ofta kvar på brottsplatsen och kan till och med vara de som larmat om dådet. Här handlar det i stället om att hitta sätt att förhindra att fler kvinnor blir mördade. Dessa mord borde rimligen ses som ett oerhört misslyckande för samhället. Hur kan vi acceptera att det nästa år, år 2020, troligen kommer att mördas 15 kvinnor i Sverige vars utsatthet ofta varit väl känt av samhället? För varje mord av detta slag går det dessutom ett stort antal misshandelsfall och i många av fallen finns det barn med i bilden som förlorat sin mamma och som kanske även har vuxit upp i ett hem präglat av våld. Dessa barn kommer att vara märkta för livet av sin uppväxt och kommer kanske att bli ett problem för samhället i framtiden. 

Varje gång en kvinna blir mördad eller misshandlad av sin man, pojkvän eller före detta dito har samhället misslyckats. Detta bör vara något som helt enkelt inte ska accepteras och om det sker borde det ses som ett oerhört misslyckande för samhället.Pojkstreck

Om brott och kriminalpolitik Posted on 28 Nov, 2018 19:00

”Ett pojkstreck som gått över styr”. Så förklarar advokat
Anders Tolke (Aftonbladet 2018-11-28) mordet på den Rumänske EU-migranten
Gheorge ”Gica” Hortolomei-Lupu i Huskvarna i augusti i år. De två
gärningsmännen, 14 och 16 år gamla, använde sig av diverse tillhyggen och slag
och sparkar för att ta livet av den försvarslöse mannen som brukade använda
parken där mordet begicks som sin sovplats. Mannen hade under en lång tid
blivit trakasserad av ungdomarna i trakten (det framgår inte om de båda
gärningsmännen deltagit i dessa trakasserier men detta verkar högst troligt).
Att beteckna ett systematiskt trakasserande av en hjälplös och sjuklig uteliggare
som ett pojkstreck som sedan råkar gå lite över styr och slutat med ett mord
tycker jag är mycket osmakligt, även om det uttrycks av den ene av
gärningsmännens advokat. En alternativ tolkning av vad advokat Tolke egentligen
menar skulle kunna vara att trakasserier av hemlösa EU-migranter egentligen
inte är så allvarligt, lite ”busigt” bara – pojkstreck. Otur bara att detta bus
nu gick lite överstyr och en tiggare råkade dö.Sverige som rättsstat

Om brott och kriminalpolitik Posted on 09 Apr, 2018 01:27

Är Sverige en rättsstat? Ja, det
skulle jag vilja påstå, man ibland så vill företrädare för
staten sätta centrala och grundläggande principer för en rättsstat
ur spel. Inte kanske främst för att de vill avskaffa dessa
principer utan av obetänksamhet. Det senaste exemplet är när
statsminister Stefan Löfven i Ekots lördagsintervju säger att
Ryssland hittills inte kunnat bevisa att de är oskyldigt till
nervgiftsattacken i Salisbury. Han säger att det inte behövt vara
så svårt att förklara hur ett nervgift som är tillverkat under
Sovjettiden hamnar i Salisbury (SvD 7 april 2018).

Här är det plötsligt den anklagade,
det vill säga Rysslands regim, som har ansvaret att bevisa att man
är oskyldig. Detta är anmärkningsvärt. Här är det för övrigt
inte endast Sverige som gör detta misstag utan i princip hela
västvärlden.

Huruvida det är Rysslands regim som
ligger bakom mordförsöken vet vi inte. De enda uppgifter vi har är
att Storbritannien påstår att Sergej Skrupal och hans dotter blivit
förgiftade med ett gift som utvecklats i gamla Sovjetunionen. Man
har dock inte presenterat några bevis och labbet som genomfört
testerna menar att de inte har peka ut var giftet är tillverkat. Det
verkar för övrigt rätt klantigt att försöka mörda en person på
detta sätt. Både för att man så tydligt skulle peka ut sig själv
genom att använda detta gift och dels genom att metoden måste
betraktas som mycket osäker. Om de skulle vilja döda honom, kanske
för att varna andra spioner, så skulle de kunna gjort detta på
många andra och säkrare sätt. Låter mer tycker jag som att det är
någon som vill få det att se ut som att det är Ryssland som
ligger.

Men det anmärkningsvärda är att vår
statsminister här lägger ansvaret på Ryssland själva att rentvå
sig. Han utgår ifrån, eller är till och med säkra på, att man
fångat rätt skurk men att man ännu inte har hittat bevis. Detta
ses dock bara som en tidsfråga. Samma förhållningssätt var
rådande i utredningen mot de båda för mord misstänkta bröderna i
Kevin-fallet i Arvika. Man ”visste” att de var skyldiga. Bara ett
svar från de båda pojkarna var giltiga för förhörsledarna, ett
erkännande. Allt annat de sade tolkades som att de talade osanning.

Vad händer nu om det skulle visa sig
finnas en annan förklaring till mordförsöken än att det är den
ryska staten som velat döda den före detta spionen och hans dotter?
Ja, jag tror att de stater som då felaktigt pekat ut Ryssland kommer
att ha svårt att erkänna att man haft fel. Man kommer i stället
att säga att ”ja de kanske inte var så skyldiga denna gång men
de har ju gjort så mycket annat, tänk på Krim, så det var ju inte
så konstigt att vi misstänkte dem. De får skylla sig själva trots
att de just i detta fall visat sig vara oskyldiga”.Terroristbrott eller mord

Om brott och kriminalpolitik Posted on 04 Feb, 2018 18:10

Nu börjar snart
rättegången mot Akilov, personen som mördade fem personer och
skadade ett stort antal på Drottninggatan i Stockholm den sjunde
april förra året. Att han för dessa brott kommer att bli dömd
till livstids fängelse råder det knappast något tvivel om, han har
erkänt brotten och det finns gott om teknisk bevisning. Den stora
frågan är i stället om han kommer att bli dömd för
terroristbrott. Åklagaren har valt att åtala honom för detta brott
men det inte säkert att detta blir domstolens dom. Terroristlagen
(Lag (2003:148) om straff för terroristbrott) är skriven för att
fånga upp allvarliga brott som riktar sig mot hela samhället. I
lagens andra paragraf står det att:

2 § För terroristbrott
döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen
allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och
avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig
fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. otillbörligen tvinga
offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller
att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt
destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.

Frågan är om Akilovs
handlingar allvarligt har skadat staten Sverige och om hans motiv
varit att injaga allvarlig fruktan hos vår befolkning, påverkat
Sveriges offentliga organs beslutsfattande eller om hans motiv varit
att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i
Sverige. Detta blir domstolens uppgift att bedömma. Hans avsikt,
enligt honom själv, var att får Sverige att avbryta sin insats i
Irak. Detta skulle kunna falla under punkt 2. Men för övrigt är
det kanske tveksamt om hans allvarliga brott faller under just denna
lagstiftning. Jag har dock två andra mer generella synpunkter kring
Akilovs brott och om hur vi ska se på dessa.

För det första, spelar
det egentligen någon roll om han döms för ”bara” mord och
mordförsök eller enligt terrorbrottslagstiftningen? Han kommer att
bli dömd till livstidsfängelse i vilket fall som helst. Varför
lägger så många ner så mycket energi och tid på att diskutera
denna fråga, det vill säga att argumentera för att det ska ses som
ett terrobrott när detta avgörande är en fråga för domstolen?
Det är som om debattörerna på något sätt ser brottet som
allvarligare om det definieras som ett terrorbrott. Men handlingarna
i sig förändras ju inte, dessa är desamma oavsett vilken
lagstiftning gärningsmannen blir dömd i enlighet med. För de
anhöriga till de mördade och för de skadade spelar detta knappast
någon roll.

Men ändå, för det
andra, kanske detta, av mer principiella skäl, spelar en viss roll.
Jag ser en dom enligt terrorlagstiftningen som i praktiken en
förmildrande omständighet för Akilov. Han anses då ha begått
handlingarna utifrån ett politiskt eller ideologiskt syfte, han
mördande med ett ”högre” syfte som handlade om något annat än
de enskilda handlingarna. Han ville uppnå något med sitt dödande
och även om vi inte ser detta som ett legitimt skäl till
handlingarna så lyfter detta motivet upp Akilov till något mer än
att ”bara” vara en vanlig mördare. Att se handlingarna som
terrorrelaterade smetar även ut skulden till den
terrororganisationen som vi menar har påverkade honom och
radikaliserade honom samt till andra som på olika sätt bidragit
till att han begick handlingarna. Han är en del i något större som
även kan ses som att ha lurat honom, en viljesvag människa, till
att ha genomfört brotten.

Att döma honom för
terrorbrott kan även hjälpa honom att i fortsättningen lättare
leva med sina handlingar. Han kan rationalisera sina handlingar för
sig själv med att det var ett terrobrott och om även staten
definerar hans brott som ett sådant så kan detta styrka honom i
denna rationalisering.

Att döma honom för
terrorbrott innebär även att fokus mer kommer att läggas på det
hot mot staten som hans handling då ansets ha utgjort och mindre på
de faktiska morden och mordförsök mot de enskilda individerna som
drabbades av hans handlingar.

Jag hoppas att han fälls
för de faktiska handlingar han utfört och inte för något diffust
hot mot samhället där de enskilda handlingar då anses ha utgjort
ett medel för att uppnå detta mål.Krisen inom polisen

Om brott och kriminalpolitik Posted on 16 Jan, 2018 23:57

Brås nationella trygghetsundersökning
som nyligen publicerades visar att vi medborgare i riket känner oss
allt otryggare och vårt förtroende för rättsväsendet och
däribland specifikt polisen blir allt lägre. Polisens egen
statistik visar att det finns fog för detta då andelen uppklarade
brott fortsätter sjunka om man bortser från två brottstyper som
polisen själva enkelt kan påverka genom att lägga lite mer
resurser på (narkotikabrott och trafikbrott). Polisen säger själva
att de tyvärr inte hinner prioritera den så kallade
vardagsbrottsligheten. Man måste prioritera den grova kriminaliteten
och där framförallt alla skjutningar som idag sker i riket, en typ
av brottslighet som man för övrigt är oerhört dålig på att
klara upp. Till råge på detta så lyckas inte
polisutbildningarna fylla sina platser vilket leder till att det blir
allt färre poliser i samhället, i stället för fler som
politikerna hela tiden lovar.

Rikspolischefen Dan Eliasson fortsätter
dock att hävda att det ljusnar för svensk polis. Problemen idag
beror på polisens omorganisering men detta är nu historia och han
pekar på att regeringen har skjutit till mer pengar och att det
kommer ut fler personer från polishögskolorna. Det sistnämnda är
dock tveksamt i och med svårigheterna att rekrytera polisstudenter.
Problemen inom polisen kommer, tror jag, i stället att bli allt
värre. Vi får färre poliser och dessa vill inte vara ute på stan
och jobba, de vill i stället bli chefer och tjäna mer pengar och
sitta på ett kontor med åtta och fem.

Detta är inte ett
specifikt problem för polisen utan ett problem för många
låglöneyrken där de potentiella tjänstemännen har andra, mer
lukrativa, alternativ. Varför ta studielån och plugga till polis
där du tjänar under 25 000 kronor i månaden när du är klar om du
har möjlighet att utbilda dig till något annat med bättre
förtjänster (man måste ju numera betala tillbaka hela sitt
studielån, oavsett vad man tjänar)? De som är kvalificerade och
går utbildningen vill göra karriär så fort som möjligt när de
är klara för att få en bättre lön. Detta innebär att de lämna
jobbet ute på fältet så snart möjlighet ges (att jobba ute som
polis lönar sig sämt). De som inte lyckas få mer kvalificerade
jobb lämnar kåren så snabbt som möjligt.

Samma porblem har
lärarskrået. Få vill idag bli lärare och lärarutbildningarna
saknar studenter. Vem vill bli lärare idag (även om lönerna för
en del lärare gått upp) om man har andra alternativ? Samma problem
har Försvaret som heller inte lyckas fylla sina utbildningsplatser
trots att soldaterna får betalt. Få vill idag utbilda sig till
yrkesmördare när andra mer fredliga och lukrativa alternativ finns.

Satsar man på en
eftergymnasial utbildning idag så vill man få betalt för detta när
man börjar jobba. Detta är inte speciellt konstigt. Vi behöver
alla pengar och har vi chansen att tjäna lite mer så tar de flesta
denna chans. Vi vill alla ha en bil, ett hus, kunna ge våra barn en
meningsfull fritid, resa, äta gott och så vidare. Vi matas ständigt
med hur man borde leva genom reklam, filmer och repotage om ”det
rika folket”. Vi vill alla ha lite guldkant på tillvaron. Om andra
har det borde även vi ha rätt till detta… Att vara en stolt och
ansvarstagande, men fattig, arbetare gäller inte idag.

Idag har många i Sverige
möjligheten att välja. Vi har haft högkonjungtur länge och
arbetslösheten är låg. Jag tror inte problemet med att rekrytera
poliser, lärare, militärer, förskolelärare, hantverkare med flera
kommer att lösas förrän
vi får en lågkonjungtur med högre arbetslöshet. Fram till dess så
kommer olika yrkesgrupper att konkurrera
med varandra för högre löner. Men de allt högre lönelägena
detta leder till inom framförallt de offentliga yrkena kommer att
innebära en konkurrens om
skattemedlen och antingen så kommer detta att drabba någon annan
yrkesgrupp eller också så måste skattetrycket öka.

Men hur vi än gör så
tror jag att krisen inom polisen kommer att bestå och att
brottsligheten i samhället kommer att öka. En ekvation
som jag finner mycket oroande. De befintliga resurserna inom
polisen måste utnyttjas på ett bättre sätt. Jag återkommer till
detta vid senare tillfälle.Våld i nära relationer som terroristbrott?

Om brott och kriminalpolitik Posted on 29 Oct, 2017 16:19

Under senare tid har det debatterats om
huruvida invandrare ska kunna betecknas som en specifik folkgrupp.
Detta skulle möjliggöra att definiera viss typ a allvarlig
brottslighet som riktas mot invandrare som terroristbrott. I lagen om
straff för terroristbrott (2003:148) är ett av rekvisiten för att
ett brott ska definieras som terroristbrott att brottet ska ”injaga
allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp”
(2§). Framförallt väcktes denna debatt i samband med att en
åklagare inte valde att åtala för terroristbrott för ett
sprängattentat som genomfördes av anhängare till vit makt-miljön
mot en flyktingförläggning i Göteborg 2016. Detta på grund av att
ovanstående rekvisit inte ansågs vara uppfyllt.

Frågan om definition av begreppet
folkgrupp tycker jag är intressant. Att definiera invandrare som en
folkgrupp blir lätt absurt då detta i princip skulle innebära att
vi delar upp världens befolkning i två kategorier, svenskar och
icke svenskar. Men om vi tänker vidare på begreppet folkgrupp ur
ett lite vidare perspektiv så borde de två könen kunna utgöra
folkgrupper. Män och kvinnor skiljer sig åt på ett betydligt mer
objektivt och påtagligt sätt än kategoriseringen av svenskar och
icke svenskar. Även om det finns personer som kan vara svåra att
definiera utifrån denna indelning så är det i de allra flesta
fallen enkelt att dela in människor efter denna indelning.

Varför skulle då detta vara
intressant? Jo, för detta skulle kunna öppna upp möjligheten att
definiera våld mot kvinnor av partners och före detta partners som
terroristbrott. I Sverige mördas i genomsnitt 13 kvinnor varje år
av partners eller före detta partners och många kvinnor blir
misshandlade av dessa män. Brås nationella trygghetsundersökning
visar att drygt var fjärde kvinna någon gång i livet varit utsatt
för våld av detta slag. Denna typ av våld skulle då kunna
definieras som terroristbrott utifrån ett resonemang att detta våld
är strukturellt, ideologiskt och kanske till och med kan betraktas
som rasistiskt (dessa män betraktar kvinnor som en lägre stående
ras vilket berättigar användande av våld i ”uppfostrande
syfte”). De enskilda brottens motiv är att skrämma och
kontrollera det kvinnliga offret vilket leder till en strukturell
rädsla bland kvinnor generellt, bland annat genom att samhället
visar att detta våld i princip är tillåtet genom att våldet
tillåts fortgå år ut och år in. Visserligen pratas det och skrivs
i media om denna typ av brottslighet, visserligen dras det med jämna
mellanrum igång olika projekt inom polisen som ska arbeta med
problemet och visserligen lagförs en dela av förövarna men detta
hjälper knappast de kvinnor som kommer att bli utsatta för detta
våld, däribland de 13 kvinnor som kommer att bli mördade, under
nästa år, och nästa, osv…

Detta borde kunna ligga inom ramen för
terrorlagstiftningens intentioner, eller? Dessutom är antalet offer
för denna typ av brottslighet betydligt högre än offren för det
som vi vanligtvis brukar definiera som terroristbrott, både om vi
ser till Sverige och till den övriga världen. När Sveriges siffror
översätts till övriga Västeuropa så kan man dra slutsatsen att
cirka 520 kvinnor mördas varje år av sin partner eller före detta
partner, beräknat på att 13 procent av de svenska morden är av
detta slag och att det begås cirka 4000 mord i Västeuropa varje år.
Detta är lågt räknat. Sedan får man lägga till alla som
misshandlas. Tittar vi sedan utanför Västeuropa stiger dessa
siffror dramatiskt. Hotbilden mot denna folkgrupp måste betecknas
som mycket hög…

Under den senaste tiden har våldtäkter
och sexuella trakasserier mot kvinnor varit i fokus genom kampanjen
#metoo. Även dessa brott bör ses som en del i den manliga
folkgruppens strukturella förtryck, att genom hot och trakasserier
dominera den andra folkgruppen. Även dessa brott borde kunna därmed
kunna betecknas som terrorrelaterade.

Men ibland fokuserar vi på fel saker.
Varför lägga ner energi på en diskussion om vad som ska betraktas
som terroristbrott? Det viktiga bör vara att vi i första hand
förhindrar att brotten överhuvudtaget begås och i andra hand, när
vi misslyckas med detta, lagföra de som begått brotten. Detta
oavsett vem som är gärningsman, vem som är offer eller vilket
motivet till brottet är.“Vanliga människor”

Om brott och kriminalpolitik Posted on 09 Oct, 2017 23:02

Den
1 oktober 2017 mördade Stephen Paddock minst 59 och skadade över
500 oskyldiga människor på en contrymusikfestival i Las Vegas.

Av
vad som framkommit i media verkar Paddock varit en relativt vanlig
och normal person. Han verkar dessutom ha varit framgångsrik med
gott om pengar på banken, innehavare av flera fastigheter och ägare
till flera flygplan som han hade flygcertifikat att framföra. Han
var dessutom helt utan kriminellt förflutet, aldrig ens fått någon
fortkörningsböter och det finns heller inget som visar på att han
haft några som helst våldstendenser tidigare i sitt liv. Att han
var en vapensamlare och spelare kan nog inte heller anses vara något
som direkt rubbar denna normalbilden när det handlar om en man som
bor i den amerikanska delstaten Nevada.

Ännu
så länge har det inte framkommit någon förklaring till varför
denne 64-åring bestämde sig för att, efter en lång
planeringsprocess, bli en av Amerikas genom tiderna värsta
massmördare.

Kan
död och förintelse varit något som han gått och burit på och
fantiserat om genom hela livet och som han lyckats hålla tillbaka
ända fram tills nu? Att han varit lite av en enstöring kan ju ha
berott på att han varit försiktig med att släppa in människor i
sitt liv på grund av risken att hans inre skruvade och otäcka värld
skulle sippra och bli sedd av andra.

Ett
annat exempel på en person som verkar ha lyckats dölja sina inre
impulser någorlunda fram till nu är dansken Peter Madsen som den 10
augusti 2017 misstänks ha mördat journalisten Kim Wall på sin
egenhändigt byggda u-båt. Madsen verkar dock ha varit en relativt
kontroversiell person, känd för sitt hetsiga humör och sina många
originella och lite galna uppfinningar och idéer. Nu framkommer det
dock, om uppgifterna i media stämmer, att han innehaft filmer med
kvinnor som torterats och mördats. Kan även han under lång tid
gått och burit på en skruvad och hemsk fantasivärld som han
lyckats undanhålla omvärlden?

Kan
dessa två personer fungera som illustration av att det finns många
till synes normala människor som går och bär på hemska fantasier
och tankar? Hemskheter som de flesta tar med sig i graven, men som
några realiserar, ibland kanske utan att bli avslöjade eftersom de
tillhör en lite smartare kategori gärningsmän och på grund av att
de inte tillhör den kategori individer som polisen söker
våldsgärningsmän inom. Idag läste jag att Madsen ska undersökas
även för andra mord. Han kanske är en seriemördare…

Vad
som rör sig i våra medmänniskors tankevärldar får vi aldrig
veta, men det kanske är de tysta, kontrollerade, icke spontana som
väger varje ord på “guldvåg” och som hellre är ensamma
än tillsammans med andra som vi ska se upp med (även om Madsen
kanske inte helt tillhör denna grupp). Dessa kanske har de mest
skruvade fantasierna och måste anstränga sig för att inte avslöja
dessa för omvärlden. De som är spontana och ”pratar innan de
tänker” har kanske mindre att dölja och är inte är lika rädd
för det “tokiga” de bär på ska sippra ut.

Men
rent generellt så bär vi alla på tankar och idéer som vi vill
hålla för oss själva. För de flesta av oss handlar det dock inte
om att mörda.Next »