Apropå rökning och rökares rätt att röka

Det handlar om vems frihet som ska vara prioriterad i samhället, rökarnas frihet att röka på allmänna platser (som per definition är till för alla) och därigenom inskränka ickerökarnas frihet (däribland barnens) att inte behöva inhalera hälsofarlig och illaluktande rök som även sätter sig i kläder och hår (alternativt att ickerökarnas rörelsefrihet inskränks). Eller så […]

Rökning och miljöfarligt avfall

I dagens Sverige är vi medvetna om många produkters skadlighet för miljön och folkhälsan och anstränger oss för att dessa inte ska hamna ute i naturen. För bland annat batterier, kemikalier, oljor och gammal färg finns särskilda insamlingsplatser upprättade av samhället där uttjänta eller rester av produkterna tas omhand för destruktion på ett så miljövänligt […]

Rökning

När jag står i affären och ska betala så förundras jag över varningstexterna på cigarettpaketen på hyllan ovanför kassan. En av varningstexterna lyder: ”Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning.” En varningstext om rökningens skadlighet måste finnas på alla cigarettpaket som säljs i Sverige enligt Tobakslagen (1993:581). Denna lag grundar sig på […]