Hörde på
nyheterna att man nu tagit fram statistik över antalet hot och misshandelsfall
på Sveriges fängelser. Olika åsikter råder om denna siffra är hög eller inte. Man
tror dock att antalet brott av dessa slag minskat efter de åtgärder man
vidtagit på anstalterna under de senare åren. Men någon statiskt har man inte
på detta. Men jag tycker att diskussionen kommer in på fel spår när man
accepterar att problemet överhuvudtaget existerar. På platser där man själv
inte har valt att vara och som man själv inte kan välja att lämna så borde den
som bestämt att man ska finnas där ha det totala ansvaret för säkerheten för denne. På ett fängelse
borde staten ha det totala ansvaret för internernas säkerhet. Detsamma borde
även gälla för skolelever. Dessa måste befinna sig i skolan vilket borde innebära att kommunen har ansvaret för elevernas säkerhet och trygghet. Utifrån detta resonemang så
handlar det inte om att diskutera nivåer och vara nöjda med att antalet brott
minskar i dessa miljöer utan här handlar det om att brott inte får förekomma
överhuvudtaget och att det är huvudmannen för respektive verksamhet som är
ansvarig för att personer i dessa miljöer är trygga och säkra.

Leave a Reply