Jag är ingen ekonom men det behöver
man knappast vara för att få funderingar kring regeringens
beskrivning av Sveriges ekonomiska situation. I budgetpropositionen
som lades fram för ett par veckor sedan beskrev regeringen Sveriges
ekonomi som mycket god med utgångspunkt i att tillväxten är god.
Den lilla brasklapp man dock lade till var att staten behöver låna
pengar. Detta spelar dock, menar man, en mindre roll eftersom den
utgiftsökning som lånen ska täcka bara är tillfällig.

Att den ekonomiska tillväxten ur ett
BNP-perspektiv (storleken på ekonomin) är god beror på två saker.
Dels den stora befolkningsökningen som beror på den stora
flyktinginvandringen och dels på att vi i Sverige har en ambition
att all medborgare och andra som har skäl att vara i landet ska ha
en dräglig levnadsnivå.

Genom att vi blir fler i landet som
konsumerar mat, prylar och andra förnögenheter och nyttjar
offentliga tjänster i form av bland annat service och sjukvård ökar
antalet arbetstillfällen och statens skatteintäkter. Detta är
positivt och enkelt att förstå men det som ställer till problem i
ekvationen är att detta i sig inte skapar några nya pengar.

För att ekonomin ska kunna växa, att
de som exempelvis får nya arbeten i samband med
flyktintillströmningen ska kunna få betalt för sitt arbete (och
därigenom kunna öka sin konsumtion och betala skatt) måste nya
pengar in i systemet. Dessa pengar kan bara uppkomma på två sätt.
Antingen ökas exporten vilket innebär att vi får pengar från
andra länder för varor som vi tillverkar här i landet eller också
lånar vi pengar som nästa generation får betala tillbaka (med
ränta). Det sätt vi idag löser ekvationen på är att låna,
exporten har vi svårt att öka eftersom vi har ett relativt högt
kostnadsläge i Sverige i jämförelse med andra delar av världen.

Att Sveriges ekonomi ser bra ut är med
andra ord bara en följd av lånade pengar. Sveriges ekonomi borde
beskrivas som besvärlig på grund av våra ökade kostnader men att
den inte kan vara på annat sätt idag eftersom vi har som princip
att försöka hålla uppe välståndet för våra medborgare och
andra som finns i landet och det är då inte orimligt att vi delar
denna kostnad med nästa generation. Förhoppningsvis kommer vi i
framtiden kunna få in fler i arbete varav en del i arbete som leder
till en ökad export. Men varför förklarar inte politikerna detta?
Är det bara så enkelt att man slirar lite på sanningen för att
öka möjligheten att bli omvalda vid nästa val?

Detta inlägg ska läsas tillsammans
med övriga inlägg i denna kategori.

Leave a Reply