Det som de flesta som hörs och syns i
USA, och för övrigt även i den övriga världen, ansåg vara något
osannolikt blev helt plötsligt en realitet. Donald Trump blir USA:s
näste president. Detta är de tystas revolution. De som i vanliga
fall aldrig synas eller höras, de som det etablerade
politikersamhället har setts som röstboskap (och som de gör allt
de kan för att de inte ska gå och rösta) och som har förväntats
rösta efter tradition har helt plötsligt ansett sig fått ett
alternativ. Och krasst, vad har de som i dagens USA har det knapert
att förlora på att rösta på en som lovar dem en förändring?
Alternativet hade ju förmodligen inneburit att de fortsatt skulle ha
fått ha det lika knapert medans en liten grupp i samhället är
ofantligt rik och blir allt rikare. De fattiga och de utan hopp om
framtiden har fått hopp av någon som lovar dem arbete och
förändringar och som har enkla förklaringar och enkla lösningar
till deras elände. Kan man klandra dem som röstar för detta, de
röstar ju på ett hopp i deras annars för dem hopplösa värld. Det
absurda är att de har satt sitt hopp till en person som inte har en
aning om hur de har det och eller vad de behöver och som troligen
inte heller är intresserad av att göra ett smack för att förbättra
deras situation. Eller? Trump har förvånat två gånger hittills,
kanske kommer han att förvåna igen?

—-

Trump president

The most that can be heard
and seen in the United States, and, indeed, in the rest of the world,
considered to be somewhat unlikely suddenly became a reality. Donald
Trump becomes America’s next president. This is the silenced
revolution. Those who normally never be seen or heard, those it
established politicians society has been seen as the voice of cattle
(and they do everything they can that they should not go and vote)
and which has been expected to vote according to tradition, suddenly
felt received a alternative. And crass, what do they have in the US
today that are hard up losing to vote on whom who promise them a
change? The option had probably meant that the continuation would
have had to have it just as hard up while a small group in society is
immensely rich and become richer. The poor and those without hope for
the future have lay their hope on someone who promises them work and
change and who have simple explanations and simple solutions to their
misery. Can we blame them voting for this, they vote on the hope in
their otherwise hopeless world. The absurdity is that they have set
their hopes on a person who does not have a clue how they have it and
or what they need and probably do not want to do a thing to improve
their situation. Or? Trump has surprised twice so far, maybe he will
surprise again?

Leave a Reply