Jag
tycker det är spännande att fundera över vad och hur vi uppfattar
och ser vår omvärlden. Min utgångspunkt är att det finns en
faktisk och objektiv värld men att denna i sig blir ointressant då
vi alla bara kan ser och uppfattar egna tolkningar av denna. Vi ser
alla världen genom en lins av vår unika förförståelse. Men
förutom att vi alla går omkring med en unik inre tankevärd som
skapar unika tolkningar av omvärlden så finns det en objektiv och
fysiologisk förutsättning som påverkar hur vi ser och uppfattar
världen, våra fönster mot världen, det vill säga våra sinnen.

Ur
ett fysiologiskt perspektiv kan vi inte säga att vi ser en yttre
objektiv tolkningsfri värld. Den bild av världen vi ser skapas i
våra hjärnor av de elektriska impulser som nervcellerna i våra
ögon skickar dit när dessa träffas av elektromagnetisk strålning
av vissa specifika våglängder (ca 400-700 Nm). Elektromagnetisk
strålning, vilken våglängd den än må ha, har ingen färg i sig
utan färger skapas i våra hjärnor. Hjärnan ”kodar” dessa
våglängderna med olika färgnyanser. Skulle vi ha nerceller i
ögonen som reagerade på andra våglängder av det elektromagnetiska
spektrumet skulle hjärnan få ett annat “råmaterial” att
färglägga och världen skulle se annorlunda ut. Med andra ord kan
man säga att världen ”där ute” inte syns om ingen tittar på
den, den skapas varje gång vi mottar och tolkar elektromagnetisk
strålning som reflekteras från dess yta. Samma sak gäller
självklart även våra andra sinnen. Ljud är till exempel
vibrationer som fortplantas i luft. Dessa vibrationer är inte ljud i
sig. De blir till ljud först när dessa påverkar de nervceller i
innerörat som är avsedda att reagera på denna typ av stimuli.
Dessa nervcellers skickar sedan elektriska signaler till hjärnan som
tolkar och tonsätter dem så att vi kan uppfatta vibrationerna som
ljud.

Vi
kan dessutom inte veta hur andra uppfattar sin omgivning. Vi kan inte
veta hur andra människors hjärnor färglägger och ljudsätter, det
vill säga vilket färg- och ljudkodningssystem de använder. Det kan
mycket väl vara så att det som jag kallar blått hos någon annan
skulle kallas för rött om denne skulle kunna se världen utifrån
mitt perspektiv. Detta finns det inget sätt att undersöka eftersom
det inte går att beskriva en färg utan att referera till något
objekt. Himmelen beskrivs som blå men blå kan vara olika färger
för olika människor. Detta har dock ingen praktisk betydelse.


inte nog med att världen omkring oss inte syns när vi inte tittar
på den, vi kan heller aldrig veta hur den gestaltar sig för andra.
Ett intressant perspektiv när vi umgås med andra människor.

Leave a Reply