Nu börjar snart
rättegången mot Akilov, personen som mördade fem personer och
skadade ett stort antal på Drottninggatan i Stockholm den sjunde
april förra året. Att han för dessa brott kommer att bli dömd
till livstids fängelse råder det knappast något tvivel om, han har
erkänt brotten och det finns gott om teknisk bevisning. Den stora
frågan är i stället om han kommer att bli dömd för
terroristbrott. Åklagaren har valt att åtala honom för detta brott
men det inte säkert att detta blir domstolens dom. Terroristlagen
(Lag (2003:148) om straff för terroristbrott) är skriven för att
fånga upp allvarliga brott som riktar sig mot hela samhället. I
lagens andra paragraf står det att:

2 § För terroristbrott
döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen
allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och
avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig
fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. otillbörligen tvinga
offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller
att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt
destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.

Frågan är om Akilovs
handlingar allvarligt har skadat staten Sverige och om hans motiv
varit att injaga allvarlig fruktan hos vår befolkning, påverkat
Sveriges offentliga organs beslutsfattande eller om hans motiv varit
att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i
Sverige. Detta blir domstolens uppgift att bedömma. Hans avsikt,
enligt honom själv, var att får Sverige att avbryta sin insats i
Irak. Detta skulle kunna falla under punkt 2. Men för övrigt är
det kanske tveksamt om hans allvarliga brott faller under just denna
lagstiftning. Jag har dock två andra mer generella synpunkter kring
Akilovs brott och om hur vi ska se på dessa.

För det första, spelar
det egentligen någon roll om han döms för ”bara” mord och
mordförsök eller enligt terrorbrottslagstiftningen? Han kommer att
bli dömd till livstidsfängelse i vilket fall som helst. Varför
lägger så många ner så mycket energi och tid på att diskutera
denna fråga, det vill säga att argumentera för att det ska ses som
ett terrobrott när detta avgörande är en fråga för domstolen?
Det är som om debattörerna på något sätt ser brottet som
allvarligare om det definieras som ett terrorbrott. Men handlingarna
i sig förändras ju inte, dessa är desamma oavsett vilken
lagstiftning gärningsmannen blir dömd i enlighet med. För de
anhöriga till de mördade och för de skadade spelar detta knappast
någon roll.

Men ändå, för det
andra, kanske detta, av mer principiella skäl, spelar en viss roll.
Jag ser en dom enligt terrorlagstiftningen som i praktiken en
förmildrande omständighet för Akilov. Han anses då ha begått
handlingarna utifrån ett politiskt eller ideologiskt syfte, han
mördande med ett ”högre” syfte som handlade om något annat än
de enskilda handlingarna. Han ville uppnå något med sitt dödande
och även om vi inte ser detta som ett legitimt skäl till
handlingarna så lyfter detta motivet upp Akilov till något mer än
att ”bara” vara en vanlig mördare. Att se handlingarna som
terrorrelaterade smetar även ut skulden till den
terrororganisationen som vi menar har påverkade honom och
radikaliserade honom samt till andra som på olika sätt bidragit
till att han begick handlingarna. Han är en del i något större som
även kan ses som att ha lurat honom, en viljesvag människa, till
att ha genomfört brotten.

Att döma honom för
terrorbrott kan även hjälpa honom att i fortsättningen lättare
leva med sina handlingar. Han kan rationalisera sina handlingar för
sig själv med att det var ett terrobrott och om även staten
definerar hans brott som ett sådant så kan detta styrka honom i
denna rationalisering.

Att döma honom för
terrorbrott innebär även att fokus mer kommer att läggas på det
hot mot staten som hans handling då ansets ha utgjort och mindre på
de faktiska morden och mordförsök mot de enskilda individerna som
drabbades av hans handlingar.

Jag hoppas att han fälls
för de faktiska handlingar han utfört och inte för något diffust
hot mot samhället där de enskilda handlingar då anses ha utgjort
ett medel för att uppnå detta mål.

Leave a Reply